380: Đề 004-TN THPT QG

Đề 004-TN THPT QG Câu 49. [Mức độ 3] Xét tất cả các số thực dương $x,y$ thỏa mãn $\frac{x+y}{10}+\log \left( \frac{1}{2x}+\frac{1}{2y} \right)=1+2xy$. Khi biểu thức $\frac{4}{{{x}^{2}}}+\frac{1}{{{y}^{2}}}$ đạt giá trị nhỏ nhất, tích $xy$ bằng A. $\frac{9}{100}$.        B. $\frac{9}{200}$.      C. Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!