Câu 18. Đồ thị hàm số $y=-\frac{{{x}^{4}}}{2}+{{x}^{2}}+\frac{3}{2}$ cắt trục hoành tại mấy điểm?

A. 0                                 B. 2                               C. 4                               D. 3

Hướng dẫn giải

Chọn B

Xét phương trình:

$ – \frac{{{x^4}}}{2} + {x^2} + \frac{3}{2} = 0$

$ \Leftrightarrow {x^4} – 2{x^2} – 3 = 0$

$ \Leftrightarrow \left( {{x^2} + 1} \right)\left( {{x^2} – 3} \right) = 0$

$ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} {x^2} + 1 = 0\\ {x^2} – 3 = 0 \end{array} \right.$

$ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} {x^2} = – 1\left( {VN} \right)\\ x = \sqrt 3 \\ x = – \sqrt 3 \end{array} \right.$

Vậy đồ thị hàm số $y=-\frac{{{x}^{4}}}{2}+{{x}^{2}}+\frac{3}{2}$ cắt trục hoành tại hai điểm.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!