Giải:

Ta có \(\underset{x\rightarrow 2}{\lim} (x – 2)^2= 0\) và ${(x – 2)^2} > 0$ với ∀x ≠ 2 và $\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} (3x – 5) = 3.2 – 5 = 1 > 0$.

Do đó \(\underset{x\rightarrow 2}{\lim}\) \(\frac{3x -5}{(x-2)^{2}} = +∞\).


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!