151: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH I.Khái niệm phương trình 1.Phương trình một ẩn Phương trình ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng: f(x) = g(x)                    (1) trong đó f(x), g(x) là những biểu thức của x. ${x_0} \in R$ gọi là nghiệm của (1) nếu f(x0) = g(x0) Đọc tiếp…

139: Điều kiện để tam thức bậc hai không đổi dấu

Điều kiện để tam thức bậc hai không đổi dấu 1. Tam thức bậc hai           ĐỊNH NGHĨA            Tam thức bậc hai ( đối với x) là biểu thức dạng ${a^2}x + bx + c$, trong đó $a, b, c$ là những số cho trước với $a \ne 0$           Nghiệm của Đọc tiếp…

136: Ôn tập chương 2. Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Ôn tập chương 2. Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng Ôn tập qua sơ đồ tư duy Luyện tập [wp_quiz id=”4455″] Xem thêm: Giá trị lượng giác của góc từ 00 đến 1800 . Góc giữa hai vec tơ. Tích vô hướng của hai véc tơ Đọc tiếp…

118: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x,\,\,y$ có dạng tổng quát là           $ax+by\le c\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)$                                      $\left( ax+by<c;\,\,\,ax+by\ge c;\,\,\,ax+by>c \right)$ trong đó $a,\,\,b,\,\,c$ là những số thực đã cho, $a$ Đọc tiếp…

117: Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác.

Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác. 1. Phương pháp giải. Để chứng minh đẳng thức ta sử dụng các hệ thức cơ bản để biến đổi vế này thành vế kia, hai vế cùng bằng một vế hoặc Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!