59: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I – LÝ THUYẾT Phương trình bậc nhất hai ẩn. Có dạng $ ax+by=c\text{  (}a,b,c\in \mathbb{R},\text{ }{{a}^{2}}+{{b}^{2}}\ne 0)$. Cặp số $({{x}_{0}};{{y}_{0}})$ gọi là nghiệm của phương trình $ax+by=c$nếu  $({{x}_{0}};{{y}_{0}})$thỏa mãn phương trình $ax+by=c$. Biểu diễn hình học tập nghiệm của Đọc tiếp…

error: Content is protected !!