87: Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh bất đẳng thức-Kỹ thuật đổi biến

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh bất đẳng thức-Kỹ thuật đổi biến Quy tắc: Đặt những biểu thức kồng kềnh bằng biến mới giúp cho bài toán trở về những dạng dễ nhận biết hoặc dễ định hướng về mặt phương pháp giải. Phương pháp đó Đọc tiếp…

86: Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh bất đẳng thức-Kỹ thuật nhân thêm hằng số

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh bất đẳng thức-Kỹ thuật nhân thêm hằng số Quy tắc nhân thêm hằng số Chỉ số căn thức là bao nhiêu thì số các số hạng trong căn là bấy nhiều. nếu số các số hạng nhỏ hơn chỉ số Đọc tiếp…

85: Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh bất đẳng thức-Kỹ thuật đánh giá từ TBC sang TBN

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh bất đẳng thức-Kỹ thuật đánh giá từ TBC sang TBN Bản chất: Nếu như đánh giá từ TBC sang TBN là đánh giá với dấu “ ≥ ”, đánh giá từ tổng sang tích, hiểu nôm na là thay dấu Đọc tiếp…

84: Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh bất đẳng thức-Kỹ thuật điểm rơi

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh bất đẳng thức-Kỹ thuật điểm rơi Kỹ thuật chọn điểm rơi là quy tắc sử dụng dấu “ = ” trong BĐT Côsi dựa trên các quy tắc về tính đồng thời của dấu “ = ”, quy tắc biên Đọc tiếp…

83: Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh bất đẳng thức-Kỹ thuật tách các cặp nghịch đảo

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh bất đẳng thức-Kỹ thuật tách các cặp nghịch đảo A. ĐÁNH GIÁ TỪ TRUNG BÌNH CỘNG SANG TRUNG BÌNH NHÂN Kỹ thuật tách các cặp nghịch đảo Trong việc đánh giá từ TBC sang TBN có một kỹ thuật nhỏ Đọc tiếp…

82: Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy chứng minh bất đẳng thức-Kỹ thuật tách các cặp đối xứng

A. Đánh giá từ trung bình cộng sang trung bình nhân Kỹ thuật tách các cặp đối xứng Đánh giá từ TBC sang TBN là đánh giá BĐT theo chiều “ ≥ ”. Đánh giá từ tổng sang tích. Bài 1. Chứng minh rằng: $\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}} \right)\left( {{b}^{2}}+{{c}^{2}} \right)\left( {{c}^{2}}+{{a}^{2}} Đọc tiếp…

error: Content is protected !!