107: Phương pháp khoảng (trục số) xét dấu biểu thức đại số một ẩn

Phương pháp khoảng (trục số) xét dấu biểu thức đại số một ẩn I. Quy tắc xét dấu $\frac{{f(x)}}{{g(x)}}$ Xét dấu biểu thức: $h(x) = \frac{{f(x)}}{{g(x)}}$. Trong đó: Ta gọi: Quy tắc dấu Bước 1. Xác định $\frac{a}{b}$. Bước 2. Tìm nghiệm tử: $f(x) = 0$. Bước 3. Tìm nghiệm Đọc tiếp…

94: Phương pháp giải bất phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai-Dạng cơ bản

Phương pháp giải bất phương trình có ẩn dưới dấu căn bậc hai-Dạng cơ bản Dạng cơ bản: $\sqrt A \ge B$ Phương pháp: $\sqrt A \ge B \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {B < 0}\ {A \ge {B^2}} \end{array}} \right.$ ————————- Download tài liệu: PDF: tại đây. Word: Tại đây. ————————– Đọc tiếp…

89: Phương pháp giải bất phương trình chứa ẩn dưới dấu GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Phương pháp giải bất phương trình chứa ẩn dưới dấu GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI I. Lý thuyết và các kiến thức bổ sung 1. Định nghĩa: 2. Dấu nhị thức bậc nhất: f(x)=ax+b x -b/a f(x) a.f(x) < 0 0 a.f(x) > 0 3. Dấu tam thức bậc 2: $\mathbf{f}\left( Đọc tiếp…

62: BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ MỘT ẨN

BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ MỘT ẨN TĂNG HỒNG DƯƠNG BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ MỘT ẨN I. Khái niệm bất phương trình một ẩn 1. Định nghĩa: Cho hai hàm số f(x), g(x) có các tập xác định Df,Dg. Đặt $D = {D_f} \cap {D_g}$. Mệnh đề chứa biến Đọc tiếp…

61: Bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

Bất phương trình chứa ẩn dưới dấu Trị tuyệt đối Lý thuyết 1. Định nghĩa: $\begin{array}{l} \left| {f(x)} \right| > 0\\ \left| {f(x)} \right| \ge 0\\ \left| {f(x)} \right| < 0\\ \left| {f(x)} \right| \le 0 \end{array}$ 2. Dấu nhị thức bậc nhất: f(x)=ax+b x -b/a f(x) – 0 + Đọc tiếp…

error: Content is protected !!