433: KHÁI NIỆM VECTƠ

1. KHÁI NIỆM VECTƠ Cho đoạn thẳng $AB$. Nếu chọn điểm $A$ làm điểm đầu, điểm $B$ làm điểm cuối thì đoạn thẳng $AB$ có hướng từ $A$ đến $B$. Khi đó ta nói $AB$ là một đoạn thẳng có hướng. 1.1. Định nghĩa: Vectơ là một đoạn thẳng có Đọc tiếp…

117: Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác.

Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác. 1. Phương pháp giải. Để chứng minh đẳng thức ta sử dụng các hệ thức cơ bản để biến đổi vế này thành vế kia, hai vế cùng bằng một vế hoặc Đọc tiếp…

115: Phương trình đường thẳng- Một số dạng toán nâng cao

Phương trình đường thẳng- Một số dạng toán nâng cao Dạng 1. Biết một điểm và hai đường cao. Lập phương trình các cạnh của tam giác Ví dụ Cho $\Delta ABC$ có $A\left( 4;-2 \right)$. Đường cao $BH:2x+y-4=0$ và đường cao $CK:x-y-3=0$. Viết phương trình đường cao kẻ từ Đọc tiếp…

114: Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2)

Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2) Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng 1. Phương pháp giải a). Để viết phương trình tổng quát của đường thẳng $\Delta $ ta cần xác định – Điểm $A({{x}_{0}};{{y}_{0}})\in \Delta $ – Một vectơ pháp tuyến Đọc tiếp…

error: Content is protected !!