433: KHÁI NIỆM VECTƠ

1. KHÁI NIỆM VECTƠ Cho đoạn thẳng $AB$. Nếu chọn điểm $A$ làm điểm đầu, điểm $B$ làm điểm cuối thì đoạn thẳng $AB$ có hướng từ $A$ đến $B$. Khi đó ta nói $AB$ là một đoạn thẳng có hướng. 1.1. Định nghĩa: Vectơ là một đoạn thẳng có Đọc tiếp…

error: Content is protected !!