111: Giải tam giác

I. Các kiến thức cơ bản 1. Định lí côsin Cho tam giác $ABC$ có $BC=a,\,\,AC=b$ và $AB=c$.  Ta có Hệ quả 2. Định lí sin Cho tam giác $ABC$ có $BC=a,\,\,AC=b$, $AB=c$ và $R$ là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Ta có        $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$             3. Đọc tiếp…

80: Góc giữa hai véc tơ trong mặt phẳng

Góc giữa hai véc tơ trong mặt phẳng Định nghĩa Cho $\vec{a},\vec{b}\ne \vec{0}$. $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$. Khi đó góc giữa hai vec tơ, kí hiệu $\left( \vec{a},\vec{b} \right)=\widehat{AOB}$. + ${0^0} \le \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) \le {180^0}$ . + $\left( \vec{a},\vec{b} \right)$ = 900 khi và chỉ khi $\vec{a}\bot Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!