111: Giải tam giác

I. Các kiến thức cơ bản 1. Định lí côsin Cho tam giác $ABC$ có $BC=a,\,\,AC=b$ và $AB=c$.  Ta có Hệ quả 2. Định lí sin Cho tam giác $ABC$ có $BC=a,\,\,AC=b$, $AB=c$ và $R$ là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Ta có        $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$             3. Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!