115: Phương trình đường thẳng- Một số dạng toán nâng cao

Phương trình đường thẳng- Một số dạng toán nâng cao Dạng 1. Biết một điểm và hai đường cao. Lập phương trình các cạnh của tam giác Ví dụ Cho $\Delta ABC$ có $A\left( 4;-2 \right)$. Đường cao $BH:2x+y-4=0$ và đường cao $CK:x-y-3=0$. Viết phương trình đường cao kẻ từ Đọc tiếp…

114: Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2)

Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2) Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng 1. Phương pháp giải a). Để viết phương trình tổng quát của đường thẳng $\Delta $ ta cần xác định – Điểm $A({{x}_{0}};{{y}_{0}})\in \Delta $ – Một vectơ pháp tuyến Đọc tiếp…

113: Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 1)

Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 1) Dạng 1. Xác định vectơ pháp tuyến; vectơ chỉ phương của đường thẳng 1.Phương pháp giải – Nếu $\overrightarrow{n}$ là VTPT của $\Delta $ thì $k\overrightarrow{n}\left( k\ne 0 \right)$ cũng là VTPT của $\Delta $. – Nếu Đọc tiếp…

65: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ TAM GIÁC PHẲNG

Tăng Hồng Dương PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ TAM GIÁC PHẲNG I. Vai trò, ý nghĩa, thời lượng của bài toán với chủ đề ” Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng giải các bài toán về tam giác” trong các đề thi Đọc tiếp…

error: Content is protected !!