114: Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2)

Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2) Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng 1. Phương pháp giải a). Để viết phương trình tổng quát của đường thẳng $\Delta $ ta cần xác định – Điểm $A({{x}_{0}};{{y}_{0}})\in \Delta $ – Một vectơ pháp tuyến Đọc tiếp…

113: Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 1)

Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 1) Dạng 1. Xác định vectơ pháp tuyến; vectơ chỉ phương của đường thẳng 1.Phương pháp giải – Nếu $\overrightarrow{n}$ là VTPT của $\Delta $ thì $k\overrightarrow{n}\left( k\ne 0 \right)$ cũng là VTPT của $\Delta $. – Nếu Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!