167: Giới hạn hàm số- Kỹ thuật khôi phục số hạng vắng tính giới hạn hàm số dạng $\frac{0}{0}$ chứa căn bậc cao không cùng bậc

Giới hạn hàm số Kỹ thuật khôi phục số hạng vắng Tính giới hạn hàm số dạng $\frac{0}{0}$ chứa căn bậc cao không cùng bậc ———@$@——— A. Kiến thức cốt lõi 1. Video bài giảng 2. Bài giảng trình chiếu B. Phân loại bài tập Dạng 1. Dạng $\mathop {\lim Đọc tiếp…

159: Phương trình lượng giác- Phương pháp nhóm nhân tử chung (Tích)

Phương trình lượng giác- Phương pháp nhóm nhân tử chung Xu hướng trong đề thi đại học những năm gần đây việc giải phương trình lượng giác thường đưa về phương trình tích bằng cách sử dụng các công thức lượng giác, các phép biến đổi lượng giác, các kĩ Đọc tiếp…

158: Phương trình lượng giác- Phương pháp bất đẳng thức

Phương trình lượng giác- Phương pháp bất đẳng thức A. Nguyên lý 1. Nguyên lý đối lập Dạng tổng quát: $\left\{ \begin{array}{l} {\rm{A}} \ge {\rm{M}}\\ {\rm{B}} \le {\rm{M}}\\ {\rm{A = B}} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {\rm{A}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{M}}\\ {\rm{B}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{M}} \end{array} \right.$ Ví dụ minh họa Ví dụ 1. Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!