159: Phương trình lượng giác- Phương pháp nhóm nhân tử chung (Tích)

Phương trình lượng giác- Phương pháp nhóm nhân tử chung Xu hướng trong đề thi đại học những năm gần đây việc giải phương trình lượng giác thường đưa về phương trình tích bằng cách sử dụng các công thức lượng giác, các phép biến đổi lượng giác, các kĩ Đọc tiếp…

158: Phương trình lượng giác- Phương pháp bất đẳng thức

Phương trình lượng giác- Phương pháp bất đẳng thức A. Nguyên lý 1. Nguyên lý đối lập Dạng tổng quát: $\left\{ \begin{array}{l} {\rm{A}} \ge {\rm{M}}\\ {\rm{B}} \le {\rm{M}}\\ {\rm{A = B}} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {\rm{A}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{M}}\\ {\rm{B}}\,{\rm{ = }}\,{\rm{M}} \end{array} \right.$ Ví dụ minh họa Ví dụ 1. Đọc tiếp…

156: Phương pháp giải phương trình lượng giác-Phương pháp đổi biến số

PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN A. Đổi biến loại 1:  Đặt ẩn phụ đưa về pt, hệ phương trình đại số. – Nếu phương trình không thay đổi khi ta thế:  \(x\) bởi \(-x\), chọn ẩn là \(\cos x\)  \(x\) bởi \(\pi -x\), chọn ẩn là \(\sin x\)  \(x\) bởi \(\pi Đọc tiếp…

155: Phương trình lượng giác thường gặp-Phần 2

II. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác Dạng: $a{t^2} + bt + c = 0$, trong đó: a $\ne 0$;a,b,c $\in R$,t = {sin, cos, tan, cot }. Phương pháp: Đặt t = {sin, cos, tan, cot }. Ví dụ minh họa Giải các phương Đọc tiếp…

154: Phương trình lượng giác thường gặp-Phần 1

I. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Dạng tổng quát: $at + b = 0$;$a \ne 0$;$a,b \in R$,$t = ${ $\sin $,$\cos $,$\tan $,$\cot$ }. Phương pháp: Đưa về phương trình lượng giác cơ bản: $t = – \frac{b}{a}$. Ví dụ: Giải các phương Đọc tiếp…

error: Content is protected !!