168: Các phương pháp xác định và tính Góc giữa hai đường thẳng trong không gian.

Các phương pháp xác định và tính Góc giữa hai đường thẳng trong không gian. A. Kiến thức cốt lõi Phương pháp 1. Phương pháp sử dụng định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ cùng Đọc tiếp…

140: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng- p1

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng I. Lý thuyết 1. Định nghĩa: Nếu đường thẳng a vuông góc với (P) thì ta nói góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng 900 . Nếu đường thẳng a không vuông góc với (P) thì góc giữa đường thẳng Đọc tiếp…

134: Phép chiếu song song

Phép chiếu song song Lý thuyết 1. Phép chiếu song song Định nghĩa 1. Cho mặt phẳng (α) và một đường thẳng Δ cắt (α). Với mỗi điểm M trong không gian, đường thẳng đi qua M và song song với Δ cắt (α) tại điểm M′ xác định. Điểm M′ được gọi là hình chiếu song song của điểm M trên mặt phẳng (α) theo phương Δ. Mặt phẳng (α) được gọi Đọc tiếp…

error: Content is protected !!