134: Phép chiếu song song

Phép chiếu song song Lý thuyết 1. Phép chiếu song song Định nghĩa 1. Cho mặt phẳng (α) và một đường thẳng Δ cắt (α). Với mỗi điểm M trong không gian, đường thẳng đi qua M và song song với Δ cắt (α) tại điểm M′ xác định. Điểm M′ được gọi là hình chiếu song song của điểm M trên mặt phẳng (α) theo phương Δ. Mặt phẳng (α) được gọi Đọc tiếp…

125: MỘT SỐ ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA ĐỊNH LÍ THALES TRONG KHÔNG GIAN

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÍ THALES TRONG KHÔNG GIAN Ứng dụng: Định lí Thales thường được ứng dụng nhiều trong các bài toán tỉ số hay các bài toán chứng minh đường thẳng song song với một mặt phẳng cố định. Ví dụ 1. Cho tứ diện $ABCD$ Đọc tiếp…

124: Hai mặt phẳng song song-Chứng minh quan hệ đồng phẳng

Hai mặt phẳng song song-Chứng minh quan hệ đồng phẳng A. Chứng minh 4 điểm đồng phẳng, Hai đường thẳng thuộc cùng mặt phẳng Phương pháp: Áp dụng định lý Menelaus. Chứng minh A, B, C, D đồng phẳng ta chứng minh điểm D nằm trên đường thẳng là các Đọc tiếp…

123: THIẾT DIỆN CỦA $\left( \alpha \right)$ VỚI HÌNH CHÓP KHI BIẾT $\left( \alpha \right)$ SONG SONG VỚI MỘT MẶT PHẲNG $\left( \beta \right)$CHO TRƯỚC..

THIẾT DIỆN CỦA $\left( \alpha  \right)$ VỚI HÌNH CHÓP KHI BIẾT $\left( \alpha  \right)$ SONG SONG VỚI MỘT MẶT PHẲNG $\left( \beta  \right)$CHO TRƯỚC.. A. Phương pháp Để xác định thiết diện trong trường hợp này ta sử dụng các tính chất sau: Khi $\left( \alpha  \right)\parallel \left( \beta  \right)$ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!