134: Phép chiếu song song

Phép chiếu song song Lý thuyết 1. Phép chiếu song song Định nghĩa 1. Cho mặt phẳng (α) và một đường thẳng Δ cắt (α). Với mỗi điểm M trong không gian, đường thẳng đi qua M và song song với Δ cắt (α) tại điểm M′ xác định. Điểm M′ được gọi là hình chiếu song song của điểm M trên mặt phẳng (α) theo phương Δ. Mặt phẳng (α) được gọi Đọc tiếp…

124: Hai mặt phẳng song song-Chứng minh quan hệ đồng phẳng

Hai mặt phẳng song song-Chứng minh quan hệ đồng phẳng A. Chứng minh 4 điểm đồng phẳng, Hai đường thẳng thuộc cùng mặt phẳng Phương pháp: Áp dụng định lý Menelaus. Chứng minh A, B, C, D đồng phẳng ta chứng minh điểm D nằm trên đường thẳng là các Đọc tiếp…

123: THIẾT DIỆN CỦA $\left( \alpha \right)$ VỚI HÌNH CHÓP KHI BIẾT $\left( \alpha \right)$ SONG SONG VỚI MỘT MẶT PHẲNG $\left( \beta \right)$CHO TRƯỚC..

THIẾT DIỆN CỦA $\left( \alpha  \right)$ VỚI HÌNH CHÓP KHI BIẾT $\left( \alpha  \right)$ SONG SONG VỚI MỘT MẶT PHẲNG $\left( \beta  \right)$CHO TRƯỚC.. A. Phương pháp Để xác định thiết diện trong trường hợp này ta sử dụng các tính chất sau: Khi $\left( \alpha  \right)\parallel \left( \beta  \right)$ Đọc tiếp…