168: Các phương pháp xác định và tính Góc giữa hai đường thẳng trong không gian.

Các phương pháp xác định và tính Góc giữa hai đường thẳng trong không gian. A. Kiến thức cốt lõi Phương pháp 1. Phương pháp sử dụng định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ cùng Đọc tiếp…

140: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng- p1

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng I. Lý thuyết 1. Định nghĩa: Nếu đường thẳng a vuông góc với (P) thì ta nói góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng 900 . Nếu đường thẳng a không vuông góc với (P) thì góc giữa đường thẳng Đọc tiếp…

133: Góc giữa hai đường thẳng-Hai đường thẳng vuông góc

Góc giữa hai đường thẳng Hai đường thẳng vuông góc 1. Góc giữa hai đường thẳng 1.1. Góc giữa hai vectơ Cho \(\vec u\) và \(\vec v\) là hai vectơ trong không gian. Từ một điểm A bất kì vẽ \(\overrightarrow {AB} = \overrightarrow u ,\overrightarrow {AC} = \overrightarrow v\). Khi đó ta gọi Đọc tiếp…

132: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 1.1. Định nghĩa Đường thẳng a được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu a vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P).  Kí hiệu: \(a \bot \left ( P \right )\) Định nghĩa đường thẳng vuông góc mặt Đọc tiếp…

error: Content is protected !!