133: Góc giữa hai đường thẳng-Hai đường thẳng vuông góc

Góc giữa hai đường thẳng Hai đường thẳng vuông góc 1. Góc giữa hai đường thẳng 1.1. Góc giữa hai vectơ Cho \(\vec u\) và \(\vec v\) là hai vectơ trong không gian. Từ một điểm A bất kì vẽ \(\overrightarrow {AB} = \overrightarrow u ,\overrightarrow {AC} = \overrightarrow v\). Khi đó ta gọi Đọc tiếp…

error: Content is protected !!