140: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng- p1

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng I. Lý thuyết 1. Định nghĩa: Nếu đường thẳng a vuông góc với (P) thì ta nói góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) bằng 900 . Nếu đường thẳng a không vuông góc với (P) thì góc giữa đường thẳng Đọc tiếp…

132: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 1.1. Định nghĩa Đường thẳng a được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu a vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P).  Kí hiệu: \(a \bot \left ( P \right )\) Định nghĩa đường thẳng vuông góc mặt Đọc tiếp…

error: Content is protected !!