168: Các phương pháp xác định và tính Góc giữa hai đường thẳng trong không gian.

Các phương pháp xác định và tính Góc giữa hai đường thẳng trong không gian. A. Kiến thức cốt lõi Phương pháp 1. Phương pháp sử dụng định nghĩa Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ cùng Đọc tiếp…

133: Góc giữa hai đường thẳng-Hai đường thẳng vuông góc

Góc giữa hai đường thẳng Hai đường thẳng vuông góc 1. Góc giữa hai đường thẳng 1.1. Góc giữa hai vectơ Cho \(\vec u\) và \(\vec v\) là hai vectơ trong không gian. Từ một điểm A bất kì vẽ \(\overrightarrow {AB} = \overrightarrow u ,\overrightarrow {AC} = \overrightarrow v\). Khi đó ta gọi Đọc tiếp…

error: Content is protected !!