389: Phương pháp giải toán trắc nghiệm GTLN-GTNN (Max-Min) của hàm số.

Phần 1. GTLN-GTNN của hàm số không tham số Dạng 1. Tìm Max-Min khi biết đồ thị hàm số Ví dụ 1. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ -1;3 \right]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi $M$ và $m$ lần lượt là Đọc tiếp…

388: Giải toán trắc nghiệm tìm cực trị của hàm số

Lý thuyết tìm cực trị của hàm số –Định lí cực trị $\centerdot $ Điều kiện cần (định lí 1): Nếu hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a;b)$ và đạt cực đại (hoặc cực tiểu) tại ${{x}_{\circ }}$ thì ${f}'({{x}_{\circ }})=0.$ $\centerdot $ Điều kiện đủ (định lí Đọc tiếp…

387: Giải toán trắc nghiệm Đồng biến- Nghịch biến của hàm số (ĐB-NB)

Phần 1. ĐB-NB của hàm số không chứa tham số Dạng 1. Tìm khoảng ĐB-NB của hàm số cho trước Dạng 1.1. Biết bảng biến thiên Ví dụ 1:  Cho hàm số $f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào Đọc tiếp…

error: Content is protected !!