41: Khoảng đồng biến nghịch -biến của hàm số

Lý thuyết hàm số: Khoảng đồng biến nghịch-biến của hàm số Định nghĩa: Cho \(f(x)\) là hàm số xác định trên K, K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.  • Hàm số \(f(x)\) gọi là đồng biến (hay tăng) trên K nếu ∀\(x_1,x_2\in K,\), \(x_1\) < \(x_2\) ⇒ Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!