387: Giải toán trắc nghiệm Đồng biến- Nghịch biến của hàm số (ĐB-NB)

Phần 1. ĐB-NB của hàm số không chứa tham số Dạng 1. Tìm khoảng ĐB-NB của hàm số cho trước Dạng 1.1. Biết bảng biến thiên Ví dụ 1:  Cho hàm số $f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào Đọc tiếp…

41: Khoảng đồng biến nghịch -biến của hàm số

Lý thuyết hàm số: Khoảng đồng biến nghịch-biến của hàm số Định nghĩa: Cho \(f(x)\) là hàm số xác định trên K, K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.  • Hàm số \(f(x)\) gọi là đồng biến (hay tăng) trên K nếu ∀\(x_1,x_2\in K,\), \(x_1\) < \(x_2\) ⇒ Đọc tiếp…

error: Content is protected !!