388: Giải toán trắc nghiệm tìm cực trị của hàm số

Lý thuyết tìm cực trị của hàm số –Định lí cực trị $\centerdot $ Điều kiện cần (định lí 1): Nếu hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a;b)$ và đạt cực đại (hoặc cực tiểu) tại ${{x}_{\circ }}$ thì ${f}'({{x}_{\circ }})=0.$ $\centerdot $ Điều kiện đủ (định lí Đọc tiếp…

error: Content is protected !!