43: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Lý thuyết hàm số: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số I. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Định nghĩa: Giả sử hàm số \(f\) xác định trên tập hợp D. Khi đó : •   $M = \mathop {Max}\limits_D f\left( x \right) \Leftrightarrow Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!