389: Phương pháp giải toán trắc nghiệm GTLN-GTNN (Max-Min) của hàm số.

Phần 1. GTLN-GTNN của hàm số không tham số Dạng 1. Tìm Max-Min khi biết đồ thị hàm số Ví dụ 1. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ -1;3 \right]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi $M$ và $m$ lần lượt là Đọc tiếp…

43: Giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số (GTLN-GTNN)(Max-Min)

Lý thuyết hàm số: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (GTLN-GTNN). I. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Định nghĩa: Giả sử hàm số \(f\) xác định trên tập hợp D. Khi đó : •   $M = \mathop {Max}\limits_D f\left( x Đọc tiếp…

error: Content is protected !!