79: Phương pháp tính tích phân các hàm có dạng đặc biệt

Phương pháp tính tích phân các hàm có dạng đặc biệt Dạng 1. Hàm số $y=f(x)$ liên tục  và lẻ trên đoạn $\left[ -a;\,\,a \right]$ . Khi đó:  $I=\int\limits_{-a}^{a}{f(x)dx}=0$. Ví dụ Tính : $I = \int\limits_{ – \frac{\pi }{2}}^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{xdx}}{{4 – {{\sin }^2}x}}} $ Giải Đặt: $x = – Đọc tiếp…

75: MỘT SỐ DẠNG THƯỜNG GẶP KHI TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN LOẠI 1

MỘT SỐ DẠNG THƯỜNG GẶP KHI TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN LOẠI 1 I. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số Định lý: II. Các kỹ thuật đổi biến thường gặp trong tìm nguyên hàm Dạng 1. ${{\int{(ax+b)}}^{\beta }}dx;\left( \beta \ne -1 \right)$ Dạng 2. Đọc tiếp…

error: Content is protected !!