Đề 001- TN THPT QG

Câu 12. Cho số phức z có điểm biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ Oxy là điểm $M\left( 3;-5 \right)$. Xác định số phức liên hợp $\overline{z}$ của z.

A. $\overline{z}=3+5i.$ 

B. $\overline{z}=-5+3i.$                                   

C. $\overline{z}=5+3i.$                                       

D. $\overline{z}=3-5i.$

Hướng dẫn giải

Chọn A

$M\left( 3;-5 \right)$ là điểm biểu diễn của số phức $z=3-5i$.

Số phức liên hợp $\overline{z}$ của z là: $\overline{z}=3+5i.$

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!