Đề 001- TN THPT QG

Câu 13. Số phức nghịch đảo của số phức $z=1+3i$ là

A. $\frac{1}{10}\left( 1-3i \right)$.                    

B. $1-3i$.                     

C. $\frac{1}{\sqrt{10}}\left( 1+3i \right)$.             

D. $\frac{1}{10}\left( 1+3i \right)$.

Hướng dẫn giải

Chọn A

Ghi nhớ: $z.z’ = 1 \Leftrightarrow z’ = \frac{1}{z} = \frac{1}{{a + bi}} = \frac{{a – bi}}{{{a^2} + {b^2}}}$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!