Đề 001- TN THPT QG

Câu 14. Biết $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của $f\left( x \right)=\frac{1}{x+1}$ và $F\left( 0 \right)=2$ thì $F\left( 1 \right)$ bằng.

A. $\ln 2$.                      

B. $2+\ln 2$.               

C. $3$.                         

D. $4$.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

$F\left( x \right)=\int{\frac{1}{x+1}\text{d}x}=\ln \left| x+1 \right|+C$ mà $F\left( 0 \right)=2$ nên $F\left( x \right)=\ln \left| x+1 \right|+2$.

Do đó $F\left( 1 \right)=2+\ln 2$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!