Đề 001-TN THPT QG

Câu 16. Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn ${f}’\left( x \right)=27+\cos x$ và $f\left( 0 \right)=2019.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f\left( x \right)=27x+\sin x+1991$              

B. $f\left( x \right)=27x-\sin x+2019$

C. $f\left( x \right)=27x+\sin x+2019$              

D. $f\left( x \right)=27x-\sin x-2019$

Hướng dẫn giải

Chọn C

${f}’\left( x \right)=27+\cos x\Rightarrow \int{{f}’\left( x \right)dx}=\int{\left( 27+\cos x \right)dx}\Rightarrow f\left( x \right)=27x+\sin x+C$

Mà $f\left( 0 \right)=2019\Rightarrow 27.0+\sin 0+C=2019\Leftrightarrow C=2019\Rightarrow f\left( x \right)=27x+\sin x+2019$

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!