Đề 001-TN THPT QG

Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho ba điểm $A\left( 1;3;5 \right),\text{ }B\left( 2;0;1 \right),\text{ }C\left( 0;9;0 \right).$ Tìm trọng tâm $G$ của tam giác $ABC.$

A. $G\left( 1;5;2 \right)$.                                   

B. $G\left( 1;0;5 \right)$.       

C. $G\left( 1;4;2 \right)$.                          

D. $G\left( 3;12;6 \right)$.

Hướng dẫn giải

Chọn C

Theo công thức tọa độ trọng tâm ta có

$\left{ \begin{array}{l}
{x_G} = \frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3} = \frac{{1 + 2 + 0}}{3} = 1\
{y_G} = \frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3} = \frac{{3 + 0 + 9}}{3} = 4\
{z_G} = \frac{{{z_A} + {z_B} + {z_C}}}{3} = \frac{{5 + 1 + 0}}{3} = 2
\end{array} \right.$

$\Rightarrow G\left( 1;4;2 \right)$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!