Đề 001-TN THPT QG

Câu 19. Xác định tọa độ điểmIlà giao điểm của hai đường tiệm cận của đồthị hàm số $y=\frac{2x-3}{x+4}.$

A. $I\left( 2;4 \right)$   

B. $I\left( 4;2 \right)$ 

C. $I\left( 2;-4 \right)$           

D. $I\left( -4;2 \right)$

Hướng dẫn giải

Chọn D Đồ thị hàm số $y=\frac{2x-3}{x+4}$ có TCN $y=2$ và TCĐ $x=-4$. Vậy tọa độ điểm I là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-3}{x+4}$ là: $I\left( -4;2 \right)$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!