Đề 001- TN THPT QG

Câu 2. Cho cấp số cộng $\left( {{u}_{n}} \right)$ với ${{u}_{1}}=3$ và ${{u}_{2}}=9.$ Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. $-6.$

B. 3.

C. 12.                           

D. 6.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Ta có: $d={{u}_{2}}-{{u}_{1}}=6.$

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!