Đề 001-TN THPT QG

Câu 22. Một hình trụ có bán kính đáy $r=5cm$, chiều cao $h=7cm$. Diện tích xung quanh của hình trụ này là:

A. $35\pi \text{ c}{{\text{m}}^{2}}$                   

B. $70\pi \text{ c}{{\text{m}}^{2}}$  

C. $\frac{70}{3}\pi \text{ c}{{\text{m}}^{2}}$       

D. $\frac{35}{3}\pi \text{ c}{{\text{m}}^{2}}$

Hướng dẫn giải

Đáp án B

${{S}_{xq}}=2\pi rh=70\pi \text{ }(c{{m}^{2}})$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!