Đề 001-TN THPT QG

Câu 24. Số nghiệm của phương trình $\log {{\left( x-1 \right)}^{2}}=2$.

A. $2$.                           

B. $1$.                         

C. $0$.                         

D. một số khác.

Hướng dẫn giải

Chọn A

Ta có:

$\log {\left( {x – 1} \right)^2} = 2 = \log {10^2} \Leftrightarrow {\left( {x – 1} \right)^2} = 100 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 11\
x = – 9
\end{array} \right.$

Trở lại đề thi.

Đề xuất cho bạn

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!