Đề 001-TN THPT QG

Câu 31. Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng chứa trục Oz và đi qua điểm $I\left( 1;2;3 \right)$ có phương trình là

A. $2x-y=0$                   

B. $z-3=0$                   

C. $x-1=0$                  

D. $y-2=0$

Hướng dẫn giải

Chọn A

Mặt phẳng chứa trục Oz và đi qua $I\left( 1;2;3 \right)$ cần tìm có cặp VTCP là $\vec{k}=\left( 0;0;1 \right)$ và $\overrightarrow{OI}=\left( 1;2;3 \right)$

Suy ra $\vec{n}=\left( 2;-1;0 \right)$ là VTPT của mặt phẳng cần tìm.

+) Xét đáp án A: có $\vec n = \left( {2; – 1;0} \right)$

Thay tọa độ điểm $I\left( 1;2;3 \right)$ vào phương trình ta được: $2.1-2=0\Rightarrow$ Chọn đáp án A.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!