Đề 001-TN THPT QG

Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A\left( 1;2;2 \right)$, $B\left( 3;-2;0 \right)$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng $AB$ là:

A. $\overrightarrow{u}=\left( 2;-4;2 \right)$  

B. $\overrightarrow{u}=\left( 2;4;-2 \right)$                                       

C. $\overrightarrow{u}=\left( -1;2;1 \right)$

D. $\overrightarrow{u}=\left( 1;2;-1 \right)$

Hướng dẫn giải

Chọn C

Ta có: $\overrightarrow{AB}=\left( 2;-4;-2 \right)$$=-2\left( -1;2;1 \right)$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!