Đề 001-TN THPT QG

Câu 33. Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua điểm $A\left( 1;2;0 \right)$ và vuông góc với mặt phẳng $\left( P \right):2x+y-3z-5=0$ là

$A. \left\{ \begin{array}{l} x = 3 + 2t\\ y = 3 + t\\ z = – 3 – 3t \end{array} \right..$

$B. \left\{ \begin{array}{l} x = 1 + 2t\\ y = 2 + t\\ z = 3t \end{array} \right..$

$C. \left\{ \begin{array}{l} x = 3 + 2t\\ y = 3 + t\\ z = 3 – 3t \end{array} \right..$

$D. \left\{ \begin{array}{l} x = 1 + 2t\\ y = 2 – t\\ z = – 3t \end{array} \right..$

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đường thẳng $d$ đi qua điểm $A\left( 1;2;0 \right)$ và nhận $\overrightarrow{{{n}_{P}}}=\left( 2;1;-3 \right)$ là một VTCP

$ \Rightarrow d:\left\{ \begin{array}{l} x = 1 + 2t\\ y = 2 + t\\ z = – 3t \end{array} \right..$

Với $t=1$ thì ta được điểm $M\left( 3;3;-3 \right)$

Thay tọa độ điểm $M\left( 3;3;-3 \right)$ vào phương trình đường thẳng ở đáp án A nhận thấy thỏa mãn vậy chúng ta chọn đáp án A.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!