Đề 001-TN THPT QG

Câu 35. Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=2x-\cos 2x-5$      

B. $y=\frac{2x-1}{x+1}$                                  

C. $y={{x}^{2}}-2x$ 

D. $y=\sqrt{x}$

Hướng dẫn giải

Chọn A

+) Đáp án A: $y’=2+2\sin 2x$

Ta có: $-1\le \sin 2x\le 1\Rightarrow -1\le -\sin 2x\le 1\Rightarrow 1\le 2-\sin 2x\le 3$

$\Rightarrow y’>0\,\,\,\forall x\in \mathbb{R}\Rightarrow $ Chọn A

+) Đáp án B: $D=\mathbb{R}\backslash \left\{ -1 \right\}\Rightarrow $ loại đáp án B

+) Đáp án C: $y’=2x-2\Rightarrow y’=0\Leftrightarrow x=1\Rightarrow $ hàm số có $y’$ đổi dấu tại $x=1$. +) Đáp án D: $D=\left( 0;+\infty  \right)\Rightarrow $ loại đáp án C.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!