Đề 002-TN THPT QG

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC với $A\left( -1;2;4 \right),B\left( 3;4;2 \right),C\left( -2;-6;-6 \right)$. Tìm tọa độ điểm G là trọng tâm $\Delta ABC$.

A. $G\left( 1;3;-3 \right)$

B. $G\left( -1;3;2 \right)$

C. $G\left( 1;3;2 \right)$  

D. $G\left( 0;0;0 \right)$

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án D

Gọi $G\left( {{x}_{G}};{{y}_{G}};{{z}_{G}} \right)$ là trọng tâm tam giác ABC.

Ta có:

$\left\{ \begin{array}{l} {x_G} = \frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3} = \frac{{ – 1 + 3 – 2}}{3} = 0\\ {y_G} = \frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3} = \frac{{2 + 4 – 6}}{3} = 0\\ {z_G} = \frac{{{z_A} + {z_B} + {z_C}}}{3} = \frac{{4 + 2 – 6}}{3} = 0 \end{array} \right.$

Vậy $G\left( 0;0;0 \right)$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!