Đề 002-TN THPT QG

Câu 15. Cho hàm số $y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-4x+5$ có đồ thị là $\left( C \right)$. Trong số các tiếp tuyến của $\left( C \right)$, có một tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất. Hệ số góc của tiếp tuyến này bằng           

A. $-3,5$.       

B. $-5,5$.       

C. $-7,5$.

D.$ – 9,5$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án B

Đạo hàm ${{y}^{/}}=6{{x}^{2}}+6x-4$

Giả sử đường thẳng $\Delta $ là tiếp tuyến của $\left( C \right)$ tại điểm $M\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}} \right)$.

Suy ra đường thẳng $\Delta $ có hệ số góc là $k={{y}^{/}}\left( {{x}_{0}} \right)=6x_{0}^{2}+6{{x}_{0}}-4$.

Khi đó $k=6\left( x_{0}^{2}+{{x}_{0}}-\frac{2}{3} \right)=6\left( x_{0}^{2}+{{x}_{0}}+\frac{1}{4}-\frac{11}{12} \right)=6{{\left( {{x}_{0}}+\frac{1}{2} \right)}^{2}}-\frac{11}{2}\ge -\frac{11}{2}$.

Vậy trong các tiếp tuyến của $\left( C \right)$, tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất là $k=-5,5$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!