Đề 002-TN THPT QG

Câu 20. Cho khối tứ diện ABCD có thể tích $V=32\left( c{{m}^{3}} \right)$, tam giác BCD vuông cân có cạnh huyền $CD=4\sqrt{2}\left( cm \right)$. Khoảng cách từ A đến $\left( BCD \right)$ bằng

A. $8\left( cm \right)$.     

B. $4\left( cm \right)$.     

C. $9\left( cm \right)$.     

D. $12\left( cm \right)$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án D

Ta có $BC=BD=4\left( cm \right)\Rightarrow {{S}_{BCD}}=8\left( c{{m}^{2}} \right)$.

Khoảng cách từ A đến $(BCD)$ là $d=\frac{3{{V}_{ABCD}}}{{{S}_{BCD}}}=\frac{3.32}{8}=12\left( cm \right)$.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!