Đề 002-TN THPT QG

Câu 22. Cho hai đường thẳng song song ${{d}_{1}}$ và ${{d}_{2}}$. Trên ${{d}_{1}}$ lấy 17 điểm phân biệt, trên ${{d}_{2}}$ lấy 20 điểm phân biệt. Số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này là           

A. 5690.         

B. 5960.         

C. 5950.         

D. 5590.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án C

TH1. Chọn 1 điểm thuộc ${{d}_{1}}$ và 2 điểm thuộc ${{d}_{2}}\Rightarrow $có $C_{17}^{1}.C_{20}^{2}$ tam giác.

TH2. Chọn 2 điểm thuộc ${{d}_{1}}$ và 1 điểm thuộc ${{d}_{2}}\Rightarrow $ có $C_{17}^{2}.C_{20}^{1}$ tam giác.

Như vậy, ta có $C_{17}^{1}.C_{20}^{2}+C_{17}^{2}.C_{20}^{1}=5950$ tam giác cần tìm.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!