Đề 002-TN THPT QG

Câu 24. Các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

   A. Cho x, y là hai số phức thì số phức $x+\overline{y}$ có số phức liên hợp $\overline{x}+y$.

   B. Cho x, y là hai số phức thì số phức $x-\overline{y}$ có số phức liên hợp $\overline{x}-y$.

   C. Cho x, y là hai số phức thì số phức $x\overline{y}$ có số phức liên hợp $\overline{x}y$.

   D. Số phức $z=a+bi$ thì ${{z}^{2}}+{{\left( \overline{z} \right)}^{2}}=2\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}} \right)$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án D

Gọi $z=a+bi\Rightarrow \overline{z}=a-bi$. Khi đó ${{z}^{2}}+{{\left( \overline{z} \right)}^{2}}={{\left( a+bi \right)}^{2}}+{{\left( a-bi \right)}^{2}}=2{{a}^{2}}+2{{b}^{2}}{{i}^{2}}=2\left( {{a}^{2}}-{{b}^{2}} \right)$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!