Đề 002-TN THPT QG

Câu 26. Trên tập số phức, phương trình bậc hai có hai nghiệm $\alpha =4+3i;\beta =-2+i$ là

A. ${{z}^{2}}+\left( 2+4i \right)z-\left( 11+2i \right)=0$.           

B. ${{z}^{2}}-\left( 2+4i \right)z-\left( 11+2i \right)=0$.

C. ${{z}^{2}}-\left( 2+4i \right)z+\left( 11+2i \right)=0$.           

D. ${{z}^{2}}+\left( 2+4i \right)z+\left( 11+2i \right)=0$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án B

Áp dụng định lý Viet, ta có

$\left\{ \begin{array}{l} S = \alpha + \beta = 2 + 4i\\ P = \alpha .\beta = – 11 – 2i \end{array} \right.$

Do đó $\alpha ,\beta $ là hai nghiệm của phương trình ${{z}^{2}}-Sz+P=0\Leftrightarrow {{z}^{2}}-\left( 2+4i \right)z-\left( 11+2i \right)=0$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!