Đề 002-TN THPT QG

Câu 2. Tìm tập xác định D của hàm số $y={{e}^{{{x}^{2}}+2x}}$

A. $D=\mathbb{R}$.      

B. $D=\left[ -2;0 \right]$.

C. $D=\left( -\infty -2 \right]\cup \left[ 0;+\infty  \right)$.  

D. $D=\varnothing $.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án A

Hàm số $y={{e}^{{{x}^{2}}+2x}}$ xác định khi ${{x}^{2}}+2x$, mà ${{x}^{2}}+2x$ là đa thức bậc hai nên nó xác định trên toàn trục số thực $\mathbb{R}$. Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $D=\mathbb{R}$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!