Đề 002-TN THPT QG

Câu 3. Cho cấp số cộng $\left( {{u}_{n}} \right)$ có ${{u}_{1}}=-5$ và $d=3$. Số 100 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?

A. Thứ 15.                        

B. Thứ 20.                        

C. Thứ 35.                        

D. Thứ 36.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án D

$\left\{ \begin{array}{l} {u_1} = – 5\\ d = 3 \end{array} \right. \Rightarrow 100 = {u_n} = {u_1} + \left( {n – 1} \right)d = 3n – 8 \Leftrightarrow n = 36$

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!