Đề 002-TN THPT QG

Câu 4. Kết quả của giới hạn $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2x-3}{\sqrt{{{x}^{2}}+1}-x}$ là

A. $-2$.                            

B. $+\infty $.                   

C. 3.                                 

D. $-1$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án D

$\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } \frac{{2x – 3}}{{\sqrt {{x^2} + 1} – x}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } \frac{{2 – \frac{3}{x}}}{{ – \sqrt {1 + \frac{1}{{{x^2}}}} – 1}} = – 1$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!